مرداد ماه ۱۳۹۲

بررسی علل و پیامد تفویض منصب وکالت به تاجیکان در دوره شاه اسماعیل صفوی

مقاله حاضر به بررسی علل و پیامد تفویض منصب وکالت به «امیر‌نجم‌الدین مسعود گیلانی» یا نجم اول و «امیر یار احمد خوزانی اصفهانی» معروف به نجم ثانی در دوره شاه اسماعیل اول صفوی می‌پردازد. در این نوشته علل به کارگیری عناصر تاجیک در نقش «وکیل نفس نفیس همایون» از سوی شاه اسماعیل و پیامدهای سیاسی و نظامی آن برای حکومت نوپای صفویه، با تکیه بر تعارض دو گروه نژادی ترک و تاجیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  »ادامه

+ چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۴۰، نظر شما