اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

از مُذَهَّب دفتر تاریخ ۲

تاریخنامه طبری، ترجمه‌ایست از تاریخ طبری که ابوعلی بلعمی وزیر صاحب‌نام سامانیان در قرن چهارم هجری آن را از عربی به فارسی برگردانید و به سبب اضافاتی که بر متن اصلی کتاب افزود، خود در حکم تالیفی جدید و به نام وی، «تاریخ بلعمی» شناخته شده است. فارغ از اهمیت ادبی کتاب که بارها توسط ادبا و فضلای متاخر مورد تاکید قرار گرفته، بلعمی را باید از طلایه‌داران تاریخنگاری به زبان فارسی محسوب داشت... »ادامه

+ دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۴۵، ۲ نظر