فروردین ماه ۱۳۹۴

نوروزی که گذشت

همه ما این داستان تکراری نوروز را هر سال تجربه می‌کنیم که یک هفته قبل از عید برای خودمان کلی برنامه‌ریزی می‌کنیم و عزممان را جزم که همه کارهای زمین‌مانده را در همین دو هفته تعطیلی به سرانجام برسانیم... »ادامه

+ دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۲۰، نظر شما