شهریور ماه ۱۳۹۴

مینیمال‌های تاریخی ۳

درافتادن با غرب و غربیان نیازمند شناخت غرب و اخذ دانش غرب است. فرنگی افریقا و هندوستان را نه با توپ و تفنگ بلکه با سیم تلگراف و راه‌آهن گرفت... »ادامه

+ سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۰۹، نظر شما