فروردین ماه ۱۳۹۵

مینیمال‌های تاریخی ۸

امیدوارم به زودی تمام پراکندگان وطن باز به ایران برگردند و در عوض مجادله و قتال، در خط اعتدال کار بکنند؛ یعنی خار بخورند و بار ببرند و کشتی مشرف به غرق وطن را به ساحل نجات بکشند... »ادامه

+ یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۱۶، نظر شما