اسفند ماه ۱۳۹۴

مینیمال‌های تاریخی ۷

«مجلس»! این چند ماهی که در ایران به سیر و سیاحت مشغولم، این نام بارها و بارها به گوشم خورده است. عده ای آن را مظهر وحدت و همبستگی ملّی می دانستند و با تحسین و احترام از آن یاد می‌کردند.. »ادامه

+ چهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۳۱، نظر شما